Rådgivning

 Det laver vi lige nu

1Hland

Vi rådgiver i øjeblikket flere kommuner om forhold i relation til plan-og vejlovgivning samt en række private kunder om udnyttelse af deres ejendom.

Se referencer her

Gennem vores mangeårige arbejde med fast ejendom har vi opnået en stærk kompetence inden for dette lovgivningsområde.
Vi rådgiver dagligt offentlige myndigheder og private kunder om f.eks. følgende emner:

 • Ekspropriation og indgåelse af aftaler om køb/salg af jord og etablering af tekniske anlæg.
 • Vejlovgivning herunder lovbestemmelser for private fællesveje og offentlige veje.
 • Planlovgivning, herunder anvendelse og tolkning af byplanvedtægter og lokalplaner samt udarbejdelse af lokalplaner.
 • Naturfredningslovgivning om f.eks. byggelinjer, offentlighedens adgang m.v.
 • Landbrugslovgivning herunder muligheder/regler for omlægning af jorde m.v. mellem ejendomme.

Kontakt os og hør mere

Landinspektør Henrik Hjorth kan bl.a. hjælpe med

Bygningsaf

Bygningsafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Afsætning af bygninger
 • Opmåling af ledningsanlæg
 • Opmåling af situationsplaner
 • Opmåling og nivellement af kloakanlæg

Skel

Skelafsætning

Omfatter bl.a.:

 • Skelafsætning ved ejendomskøb/salg
 • Skelafsætning ved rejsning af nyt hegn
 • Afsætning af skel ved byggeri

2

Ejerlejligheder

Omfatter bl.a.:

 • Opdeling i ejerlejligheder
 • Opdeling i ideelle anparter
 • Huslejeopmåling

4

Udstykning

Omfatter bl.a.:

 • Udstykning af nye parceller
 • Arealoverførsel
 • Sammenlægning
 • Skelforretning